BELEIDSPLAN Stichting Fietswens
 
 
14-07-2017   -    31-12-2019
 
 
De Stichting Fietswens is opgericht op 14 juli 2017.

RSIN: 857782034


Statutaire doelstelling

De stichting stelt zich ten doel
a: het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van vervoermiddelen, in het bijzonder de  zg. “Threelybike”, aan mensen met een (groei)beperking om daarmee de persoonlijke mobiliteit en het welzijn van de gebruiker te verbeteren, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
b: De stichting beoogt het algemeen nut
c: De stichting heeft geen winstoogmerk
d: De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door vervoermiddelen tegen een zo laag mogelijke prijs beschikbaar te stellen aan de doelgroep.


Bestemming liquidatiesaldo

Indien de stichting ontbonden wordt zal een eventueel batig saldo besteed worden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 

Missie

De Stichting tracht haar doelstelling te bereiken door:
àvervoermiddelen tegen een zo laag mogelijke prijs beschikbaar te stellen aan de doelgroep
àhet toekennen van donaties, en/of verlenen van steun in elke andere vorm en op elke andere wijze, die naar het oordeel van het bestuur nuttig wordt geacht.
De (toegekende) gelden worden aangewend ten gunste van bovenstaande activiteiten.

Werkzaamheden van de stichting

De stichting ontvangt aanvragen voor een vervoermiddel, te weten de Threely. De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur. Het bestuur keurt aanvragen goed of wijst deze af. De aanvrager wordt door het bestuur van haar besluit over de aanvraag in kennis gesteld. Bij toewijzing al of niet onder voorwaarden wordt de Threely beschikbaar gesteld volgens gemaakte afspraken en getekende overeenkomst.


Werving van gelden

De Stichting werft actief gelden middels sponsoren en het aanvragen bij bedrijven en goede-doelen stichtingen.


Taakverdeling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven leden. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Bij voorkeur bestaat het bestuur uit een oneven aantal leden.
De penningmeester, die tevens ook de functie van secretaris kan vervullen, beheert het vermogen van de stichting.


Beheer van het vermogen

Het beleid is erop gericht om voldoende liquide middelen aanwezig te hebben om het doel van de stichting te realiseren en tenminste de toegewezen verzoeken te kunnen uitvoeren. Het beheer van het vermogen vindt volledig in euro’s plaats.


Kosten structuur

De kosten van de stichting zullen naar verwachting bestaan uit kantoorkosten (drukwerk, postzegels e.d.), bankkosten, website en kosten t.b.v. werving sponsoren en public relations ten dienste van de stichting.


Beloning bestuurders en beleidsbepalers

De bestuurders ontvangen géén vergoeding van de stichting


Korte omschrijving van de administratieve organisatie

Aanvragen voor een vervoermiddel/donatie worden door de aanvrager gedaan door middel van een formulier dat daartoe door de stichting is opgesteld. Op dit formulier staat tevens het bankrekeningnummer van de aanvrager vermeld met bijbehorende naam en woonplaats.
De aanvraag wordt aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring. Van de goedkeuring wordt de aanvrager door het bestuur in kennis gesteld.
Van afwijzingen door het bestuur wordt de aanvrager in kennis gesteld. Deze kennisgeving zal ook de reden van afwijzing bevatten.
De penningmeester zal op grond van het positieve besluit en na de ontvangen ondertekende akkoordverklaring de aanvrager informeren over tijdpad en levering.
De voorzitter heeft direct (online) inzage in de bankafschriften van de bankinstelling.
PR/communicatieve uitingen en andere contacten verlopen  via de voorzitter.
Per kwartaal verstrekt de penningmeester een financieel overzicht aan het bestuur.
 
Borne, augustus 2017

Namens het Bestuur Stichting Fietswens

Voorzitter:                    Ronald Smoes   
                                       
Secretaris                    Maike Beld


Penningmeester          Wim van de Kolk